info[at]sl-legal.cz, (+420) 273 134 484CZ | EN

New regulation on cross-border portability of online content services published / Nové nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb publikováno

01.07.2017

New Regulation 2017/1128 of the European Parliament and of the Council about cross-border portability of on-line content services in the internal market was published in the Official Journal on 30 June 2017.

The new Regulation introduces to the EU copyright framework the right for users to access portable services to which they have subscribed in one Member State when they are temporarily resident in another Member State. It applies to paid audio-visual and entertainment services being used to access copyright works, such as Spotify or Netflix.

It improves the position of users by setting down the obligation to allow users temporarily residing in different EU member state to access the service in the same way they would be able to in their home country. This obligation cannot be excluded by any contractual arrangements.

The regulation shall apply from 20 of March 2018, which means that service providers have nine months to adapt to the new legislation. The entire text is accessible at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=EN.
 

________________________________________________________________________________

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1128 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu bylo publikováno v Úředním věstníku 30. června 2017.

Nařízení zavádí novou autorskoprávní úpravu práva uživatelů na přístup k přenosným službám, které si předplatili ve svém domovském státě v době, kdy přechodně pobývají v jiném členském státě EU. Vztahuje se na na placené audiovizuální a zábavní služby zpřístupňující autorská díla jako např. Spotify či Netflix

Zlepšuje postavení předplatitelů tím, že stanoví povinnost umožnit přístup předplatitelům dočasně pobývajícím v jiném členském státě stejným způsobem jako v jejich domovském státě, kterou nelze vyloučit jakýmkoli smluvním ujednáním

Nařízení se použije od 20. března 2018, poskytovatelé služeb tak mají devět měsíců, aby se nové právní úpravě přizpůsobili. Celý text nařízení je dostupný na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=CS